СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ


ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ:
ПИН, издаден от общината:
Въведете текста от изображението:  • Забележка
  • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност в отдел МДТ - гр. Годеч, площад Свобода №2 или да го прочетете в полученото известие за годишни задължения.